top of page

תקנון

תנאי השימוש מנוסחים בלשון נקבה לצרכי נוחות בלבד, הכתוב מתייחס לשני המינים באופן שווה.

אנו מודים לך שבחרת לבקר ו/או לשלם עבור השתתפות בסדנא באתר האינטרנט המקוון של קואופרטיב "תנועה בטוחה: נפש שקטה בגוף מוגן".

הוראות התקנון שלהלן מטרתן להגדיר את זכויותיך וחובותיך הלקוחה בקשר עם השימוש באתר האינטרנט והזמנת הסדנאות באמצעותו.

כללי

1.     זהו האתר הרשמי של קואופרטיב "תנועה בטוחה: נפש שקטה בגוף מוגן", המציע מגוון תכניות חינוכיות וטיפוליות להגנה על הגוף, חוסן נפשי ובטיחות קהילתית. האתר פועל לאספקת מידע על התכניות השונות ועל עולם התוכן והמחקר שמאחוריהן. בכל שאלה הנוגעת לאתר האינטרנט ניתן לפנות לקואופרטיב בטלפון 0505786600 או במייל safe.betach@gmail.com

2.     הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר ע"י המבקרות (להלן: "המשתמשת" ו/או "לקוחה") לרבות הרכישה ו/או הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש ו/או יצירת קשר במייל ו/או כל מדיה אחרת ובכך הינך נותנת את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי השימוש שלהלן, וכי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ותביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד חברי הקואופרטיב ו/או בעלי האתר. במידה ואינך מסכימה לתנאי השימוש אנא הימנעי משימוש בשירותים של הקואופרטיב ו/או באתר.

3.     נוסח התקנון המחייב והקובע הוא התקנון המפורסם באתר ברגע הרכישה, הקואופרטיב ממליץ למשתמשות לקרוא ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש.

העסקה

4. רשאית להזמין מקום בסדנא באתר האינטרנט של הקואופרטיב כל בת אדם, אשר מחזיקה ברשותה כרטיס אשראי בר תוקף שהונפק ומכובד בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות בישראל (להלן - "כרטיסי אשראי")

5. תנאי מוקדם לכל טיפול בהזמנת סדנא הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה וגבייה.

6. מובהר בזה כי תשלום באמצעות כרטיס אשראי יתאפשר בכפוף לכך שחברות כרטיסי האשראי מתירות תשלום בכרטיס אשראי לצורך ביצוע רכישה באתר האינטרנט.

7.  לקואופרטיב שמורה הזכות להגביל ו/או לבטל את זכאותה של לקוחה לרכוש באתר האינטרנט מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

8. לאחר רכישת המוצר או הזמנת הסדנא, תקבל הלקוחה באופן מיידי באמצעות המייל אישור על ביצוע ההזמנה. חשבונית מס תישלח ללקוחה בתוך שלושה ימי עבודה.

המוצרים

9. המוצרים הנמכרים באתר הינם סדנאות לבטיחות אישית וקהילתית, גופנית ורגשית. פרטיהם מופיעים בדפי האתר השונים ו/או בדף המוצר בפרט ועוד מוצרים נוספים שהקואופרטיב יחליט להציג בחנות המקוונת.

10. פרטי המוצר, תנאי העסקה לרבות מחירם של המוצרים יופיעו בדף המוצר. הקואופרטיב שומר לעצמו את הזכות לשנות את דף המוצר על תכניו לרבות המחיר בכל עת.

תנאי הרכישה

11. בטופס ההזמנה יש למלא את הפרטים האישיים שהאתר מבקש כגון שם, כתובת, טלפון, מייל ואמצעי תשלום (להלן: "פרטי המזמינה") ולבסוף לשלוח את הטופס עם פרטי המזמינה כאשר הינם מלאים, מדויקים, נכונים ושלמים (להלן: "ביצוע ההזמנה" ו/או "הזמנה").

12. יש להקפיד למלא את פרטי המזמינה באופן מדויק בכדי להבטיח את ביצוע ההזמנה.

13. במעמד ביצוע ההזמנה, האתר ו/או הקואופרטיב תבצע בדיקה בעניין פרטי המזמין מול חברת האשראי, לשם קבלת אישור על ביצוע ההזמנה. עם קבלת האישור הקואופרטיב יודיע בהודעה מתאימה אודות אישור ההזמנה (להלן: "אישור הזמנה").

14. במידה ואין אישור מחברת האשראי לביצוע ההזמנה ועל כן לא הונפק אישור להזמנה. יש על המשתמשת ליצור קשר עם השירות לקוחות במייל ו/או בטלפון כפי שיפורסם באתר ולהסדיר את הנושא. למען הסר ספק לקואופרטיב לא תהיה כל אחריות ולא יישא באף נזק ישיר ו/או עקיף להזמנות שלא קיבלו אישור הזמנה.

אספקת המוצר והפריטים

15. המוצר יסופק עם הגעת הלקוחה לסדנא עבורה שילמה, והשתתפותה במלוא זמן הסדנא.

16. באם הסדנא כוללת יותר ממפגש אחד, קבלת המוצר מותנית בהגעת הלקוחה לכל המפגשים הנכללים בסדנא.

אחריות הקואופרטיב

17. אחריות להזמנת סדנאות - הקואופרטיב מביא לידיעת הלקוחה ו/או המבקרת באתר האינטרנט ו/או מי מטעמן כי התיאור של הסדנאות באתר האינטרנט הינו תמציתי ולצורך הדגמה כללית בלבד, כי התמונות הינן להמחשה בלבד, כי מדובר בסדנאות דינמיות התלויות בין השאר במשתתפות ו/או במנחות שאינן בשליטת הקואופרטיב, שאין הכרח שיהיו זהות למתואר באתר. הקואופרטיב ו/או חבריו לא יישא באחריות בשל אי התאמה, טעות, אי הבנה או חוסר בפרט כלשהו שעלול להיגרם בין תיאור הסדנא לבין ביצועה בפועל.

18.   חלק מסדנאות "תנועה בטוחה: נפש שקטה בגוף מוגן" כוללות התנסות פיזית אינטנסיבית. אחריות המוכר היא לדאוג למרחב אימונים מוגן ובטוח.

19.    חלק מסדנאות "תנועה בטוחה: נפש שקטה בגוף מוגן" כוללות אתגרים נפשיים. אחריות המוכר היא לדאוג למרחב למידה בטוח ורגיש.

20.    מרגע הרכישה וקבלת ההחלטה להשתתף בסדנא, האחריות הבלעדית היא על המשתמשת עצמה, לרבות תופעות לוואי גופניות ורגשיות הנלוות לאימון.

21. המשתתפת מתחייבת לבצע את ההתנסויות הפיזיות בסדנאות על פי הוראות המדריכים בלבד! כל פעילות שתבוצע באופן אחר  יהיו תוצאותיה על אחריות המשתתפת.

22. בדיקות רפואיות – כל משתתפת חייבת למלא הצהרת בריאות ובמידת הצורך להביא אישור רופא לפני השתתפות בסדנאות. משתתפת אשר לא תמלא הצהרה או לא תספק אישור רופא כנדרש לא תוכל להשתתף בהתנסויות הפיזיות בסדנאות ולא תהיה לה כל תלונה כלפי צוות המדריכים בענין זה.

23. שימוש בידע הנרכש בסדנאות ״תנועה בטוחה: נפש בריאה בגוף מוגן״ הוא על אחריות המשתתפת ועל אחריותה בלבד. שימוש בטכניקות פיזיות, גם אם לניטרול תקיפה, יכולות להוות סכנה למשתתפת ו/או לאדם אחר (לרבות התוקף) והמשתתפת תישא בכל אחריות חוקית ואישית להשלכות ככל שיהיו.

24. הקואופרטיב עושה את מירב המאמצים להעמיד את האתר באופן רציף ללא הפרעות, עם זאת ייתכן שמעת לעת לא תהיה גישה לאתר.

25. הקואופרטיב אינו אחראי לכל נזק שייגרם לרוכש באתר, תוצאתי, ישיר, הסתמכותי, פיצוי עונשי ועוד. בפרט אך לא רק במקרים שלהלן:

(א) שימוש או יכולת שימוש באתר על שלל רבדיו- תוכן, יכולות אחרות ועוד.

(ב) הודעות, מכתבים ו/או כל תוכן שהמשתמש קיבל מהאתר ו/או החברה.

(ג)  הסתמכות על מידע שפורסם באתר בין אם על ידי החברה ובין אם על ידי צדי ג'.

(ד) נזק שנגרם עקב שגגה ו/או טעות סופר בדיוק פרטי המידע המוצגים על גבי האתר.

(ה) הגבלות אחריות שלעיל לא מסכמות את כל ההגבלות אחריות כפי שעולות מסעיפי התקנון האחרים בפרט בעניין הפרטיות אך לא רק.

מכל מקום גבול האחריות של האתר תהיה בגובה המחיר ששולם ע"י הלקוח לכל היותר.

מדיניות החזרים/ביטולים

26. הקואופרטיב יאפשר ללקוחה לבטל את הזמנתה בהתאם למדיניות החברה המפורטת להלן כפי שתהיה בתוקף במועד הביטול, ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.​ 

(א) ביטול ביוזמת הקואופרטיב - במקרה בו לאחר הזמנת הסדנא התברר לחברה כי לא תתאפשר אספקת המוצר או השתתפותה של הלקוחה בסדנא, בין מאחר ובוטלה, נדחתה,לא נותרו מקומות פנויים, ומכל סיבה אחרת כלשהי, לא תהיה החברה מחויבת להשתתפות הלקוחה בסדנא. החברה תעדכן את הלקוחה, בהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידה בעת הרשמתה, ותציע לה להזמין סדנא אחרת באותה עלות, ו/או להזמין מועד אחר לסדנא שהוזמנה (ככל שתתקיים סדנא נוספת), ו/או לקבל את כספה בחזרה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו ביצע הלקוח את רכישת המוצר או הזמנת הסדנא. במקרה כאמור, ללקוחה ו/או למי מטעמה לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מין וסוג שהוא בקשר לביטול רכישת המוצר או ביטול השתתפות הלקוח הסדנא כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

(ב) ביטול ביוזמת הלקוחה – הזמנת סדנא –

הלקוחה רשאית לבטל את השתתפותו בסדנא בהודעה מראש ובכתב – ב"צור קשר" באתר, ו/או בטלפון 0505786600 במייל safe.betach@gmail.com. עד 7 ימים לפני מועד תחילת הסדנא, ולקבל את כספה בחזרה. התקבלה ההודעה בקואופרטיב על ביטול ההשתתפות בסדנא פחות מ- 7 ימים לפני מועד תחילת הסדנא, תחויב הלקוחה בדמי רישום וטיפול בסך 180 שקלים ותקבל את שאר כספה בחזרה. אם לקוחה רוצה לבטל השתתפות בסדנא לאחר תחילתה, לא תקבל החזר כספי, אך תוכל להרשם לסדנא חלופית בעתיד, ללא תשלום נוסף.

27. הקואופרטיב לא יהיה אחראי לנזק ו/או הפסד כלשהם שייגרמו ללקוחה ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהזמנה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע הזמנה, ושייגרמו כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוחה ו/או צד ג' כלשהו, ו/או כתוצאה מתקלה טכנית בתקשורת, ו/או כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר, ו/או מכל סיבה אחרת.

28. הלקוחה תישא באחריות מלאה ותשפה את הקואופרטיב בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם ללקוחה ו/או לקואופרטיב ו/או לצד ג' כלשהו בגין כל טעות שביצעה הלקוחה בביצוע ההזמנה.

פרטיות

29. לצורך רכישה באתר האינטרנט על הלקוחה למלא את פרטיה האישיים. לא חלה על הלקוחה חובה למסור את פרטיה האישיים, אולם ללא מילוי הפרטים האישיים הלקוחה לא יוכל לרכוש באמצעות אתר האינטרנט.

30. הלקוחה מאשרת ומסכימה בזאת כי כל הפרטים האישיים שמולאו על ידה לצורך רכישה באתר האינטרנט, נמסרו על ידה מתוך הסכמה, בחירה ורצון חופשי. כמו כן ידוע ללקוחה כי הקואורפטיב יהיה רשאי לאגור במאגרי המידע של הקואופרטיב את הפרטים האישיים שמולאו על ידה וכן את המידע שייאסף אודותיה תוך כדי השימוש שייעשה על ידה באתר האינטרנט וכל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע כאמור.

31. הלקוחה מאשרת ונותנת לקואופרטיב את הסכמתה למסור את פרטיה האישיים למפעילי הסדנא או מי מטעמם.

32. הקואופרטיב יהיה רשאי למסור את פרטיה האישיים של הלקוחה בכל מקרה בו נתקבל אצלה צו שיפוטי ו/או החלטה ו/או בקשה עפ"י דין למסור את פרטיו האישיים של הלקוחה המצויים ברשותה בהתאם לפרטים שמולאו על ידו באתר האינטרנט. הקואופרטיב רשאי להשתמש בפרטיה האישיים של הלקוחה בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה, או הליכים משפטיים, ככל שיהיו, בין הלקוחה לבין הקואופרטיב.

33. הקואופרטיב יעשה מאמץ סביר לשמור את פרטי המשתמשות ולא למסורם לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות הקואופרטיב להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי הקואופרטיב ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמשת כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקואופרטיב מכל מין וסוג שהוא.

34. פרטי המזמינה יכול שישמשו למשלוח פרטים אודות מוצרים נוספים בדואר אלקטרוני, זאת אך ורק לאחר הסכמת המשתמשת ו/או יידועה על כך, הכל על פי הדין.

35. Cookies הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמשת יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמשת. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמשת ביקר, משך הזמן ששהתה באתר, מהיכן  המשתמשת הגיעה אל האתר, מידע שהמשתמשת מבקשת לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.

שירות לקוחות

36. במידה ויש צורך בתמיכה, הקואופרטיב מעמיד טופס יצירת קשר שיפורסם באתר לצורך פניות ושאלות. נציגת הקואופרטיב תחזור בהקדם לפונות אשר השאירו את פרטי ההתקשרות.

קניין רוחני ובעלות על האתר

37. כל הזכויות באתר לרבות המוצרים עצמם, עיצוב האתר, לוגו, ממשק, מבנה האתר, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן רכוש הקואופרטיב וקניינו הרוחני. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהחברה. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.

bottom of page